Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Kaavoitusasioista vastaa kaavoituspäällikkö. Vireillä olevat kaavat on listattu aakkosjärjestyksen mukaan.

Honkalammenranta I asemakaava, sisältö

Honkalammenranta I asemakaava

Liperin kunnanhallitus on 20.12.2021 §308 päättänyt aloittaa Honkalammen alueella n. 57 ha laajuisen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Tavoitteena on laatia kunnan hankkimille alueille pääasiassa pientaloalueita käsittävä kaava. Lisäksi kaavamuutoksella päivitetään mm. Honkalampi-keskuksen käyttötarkoitus ja aluerajaukset nykyisen käytön mukaiseksi. Kaava toteuttaa omalta osaltaan vuonna 2022 lainvoiman saanutta Honkalammen osayleiskaavaa. 

Kaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen, jossa esitetään kunnan omistamille maille n. 60 erillispientalotonttia (AO) joista 6 kpl omarantaisia, 3 tonttia joille mahdollista rakentaa kerrostaloja (AKR) ja 6 asuinpientalotonttia (AP) eli omakotitalolle, paritalolle tai n. 10 rivitalolle. Kaava mahdollistaa n. 160 uutta asuntoa ja n. 400 - 550 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle.

Elinympäristölautakunta on 13.2.2024 § 27 päättänyt asettaa kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 21.2. - 24.3.2024 väliseksi ajaksi. Osalliset ja kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä, jotka tulee toimittaa kirjallisesti 24.3.2024 klo 15.00 mennessä. Kaavahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 13.3.2024 klo 17.00 Ylämyllyn koulun Patteriston yksikön ruokalassa, osoitteessa Laavupolku 2. Kaava-aineisto ja kuulutus on katsottavissa kohdasta 2. Luonnosvaihe.

Lisätietoja kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti p. 0400 125 152 tai etunimi.sukunimi@liperi.fi.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Joensuun seudun yleiskaava 2040

Joensuun seudun yleiskaava 2040

Kuntien yhteinen yleiskaava laaditaan viiden kunnan - Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven - alueille. Laadittava oikeusvaikutteinen yleiskaava korvaa voimassa olevan Joensuun seudun yleiskaava 2020:n sekä mahdolliset suunnittelualueen oikeusvaikutuksettomat kaavat.

Kaavalla ohjataan maankäyttöä yleispiirteisesti ja sovitetaan yhteen eri kuntien toimintoja. Yleiskaavan oikeusvaikutuksista ym. säädetään prosessin aikana tarkentuvilla kaavamääräyksillä. Kaavan laadinnasta ja hyväksymisestä vastaa kuntien yhteinen toimielin, Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta. Hyväksyminen toimikunnassa edellyttää myös kaikkien kuntien valtuustojen puoltavia päätöksiä.

Kukin kunta linjaa yleiskaavassa oman alueensa olevaa ja tulevaa maankäyttöä. Siksi kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden osallisten toivotaan osallistuvan erityisesti Liperin alueen suunnitteluun.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.1. - 4.3.2024 välisen ajan. Aineisto löytyy kohdasta Vireilletulovaihe.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Jyrin kortteleiden 300-305 ym. kaavamuutos

Jyrin kortteleiden 300-305 ym. kaavamuutos

Suunnittelualue sisältää Ylämyllyn asemakaavan korttelit 300–302 ja 304, kortteleiden 303 ja 305 osat (Jyrin vanha teollisuusalue) sekä erityis-, viher- ja katualueita.

Tonttitehokkuusluku on alueella poikkeuksellisen alhainen e=0,20. Tavoitteena on nostaa sitä maanomistajien toiveesta teollisuusalueille tyypilliseen lukuun e=0,40.

Lisäksi samalla kunnan tarpeesta päivitetään Patteristontien eteläosan kaavaa toteutuneen kadun mukaiseksi sekä päivitetään koulun alueella tapahtuneita muutoksia kaavaan. Kaava-alueen pohjoisosan lähivirkistysaluetta tutkitaan urheilu- ja virkistysrakentamisen käyttöön, mahdollistaen esim. pallohallin ja nuorten paikan rakentamisen. Kaava laaditaan kunnan omana työnä. Vireilletulo- ja luonnosvaihe on yhdistetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 20.3. - 12.4.2024 välisen ajan. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 12.4.2024 klo 15.00 mennessä. Nähtävillä olevaan aineistoon voit tutustua kohdassa 2. Luonnosvaihe.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Liperin uusi lämpövoimala

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus kortteli 46, Liperin uusi lämpövoimala

Asemakaavamuutos on aloitettu Liperin kunnan tarpeesta osoittaa kirkonkylän alueelle kaukolämpövoimalan uusi sijainti. Kaava-alueelle tavoitellaan mahdollisimman laaja-alaista käyttötarkoitusta ja oma tontti alueelliselle lämpövoimalalle. Liperin kunnanhallitus on päätöksellään 9.1.2023 § 5 päättänyt aloittaa asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden kaukolämpölaitoksen rakentamisen.

Asemakaavan muutos on hyväksytty Liperin valtuustossa 18.12.2023 § 78.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi 

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Asemakaavamuutoksella tutkitaan kiinteistön 426-405-32-67 muuttaminen teollisuusalueesta mm. asumisen sallivaksi alueeksi huomioiden alueella olevat suojelulliset kohteet. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.

  Asemakaavan muutosluonnos on MRL 62 § ja MRL 30 §:n mukaisesti ollut nähtävillä 30.03.-29.04.2022. Muutosehdotus on ollut MRL 65§:n ja MRA 26§:n mukaisesti nähtävillä 18.8. - 18.9.2022.

  Liperin kunta asettaa MRL 65§:n ja MRA 27§:n mukaisesti asemakaavan muutosehdotus 2. uudelleen nähtäville 1.2. - 6.3.2023 väliseksi ajaksi. Päivitetty aineisto on katsottavissa Ehdotusvaihe 2. kohdassa.

  Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Tarkemmat tiedot ja aineisto löytyvät Ehdostusvaihe -osiosta.

  Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava, sisältö

  Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

  Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus olivat nähtävillä 12.4.-31.5.2023. Aineisto löytyy kohdasta Luonnosvaihe.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alue (ent. 2. vaihe)

  Maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alue

  Maakuntakaavan ehdotusvaihe on nähtävillä 4.9. - 6.10.2023. Aineistot löytyvät sivulta Kuulutukset ja ilmoitukset sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta.

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Nuorten paikka

  Nuorten paikka

  Liperiin suunnitellun nuorten paikan sijainniksi tutkitaan Vartiopolkua Ylämyllyllä. Asiasta päätti elinympäristölautakunta kokouksessaan 16.1.2024.

  Kunta tutkii seuraavaksi nuorten paikan rakentamisen ja luvittamisen edellytykset. Ensiksi laaditaan tarvittavat alustavat suunnitelmat ja selvitykset sekä arvioidaan hankkeen vaikutukset lähialueisiin. Kun tulokset ovat selvillä, niistä tiedotetaan vaikutusalueen asukkaita ja toimijoita. Vasta sen jälkeen hanke etenee varsinaiseen lupaprosessiin (rakennuslupa tai toimenpidelupa) tai osoitetaan tarvittaessa Jyrin kortteleiden 300-305 ym. kaavamuutoksessa ennen rakentamista.

  Lue 18.1.2024 julkaistu tiedote.

  Pyhäselän-Telmonselän rantaosayleiskaavan muutos, sisältö

  Pyhäselän-Telmonselän rantaosayleiskaavan muutos

  Liperin kunnanhallitus päätti 3.10.2022 § 184 käynnistää Pyhäselkä-Telmonselkä rantaosayleiskaavan muutoksen. Kaavamuutoshakemuksia oli toimitettu kuntaan kolme kappaletta. Siinä vaiheessa selvitettiin onko alueella myös muita muutostarpeita. Kohteita löytyi kaikkiaan 14 kpl. Kaavamuutos perustuu mm. kaavassa olevien virheiden korjaamiseen.

  Rantaosayleiskaavan luonnosvaihe on ollut nähtävillä 27.9. - 27.10.2023. Elinympäristölautakunta on 13.2.2024 §28 päättänyt asettaa muutosehdotuksen nähtäville 21.2. - 24.3.2024 väliseksi ajaksi. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksen, joka tulee toimittaa kirjallisesti 24.3.2024 klo 15.00 mennessä.  Aineisto on katsottavissa kohdassa 3. Ehdotusvaihe.

  Lisätietoja kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti p. 0400 125 152 tai etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Pärnän alueen asemakaava, sisältö

  Pärnän alueen asemakaava

  Kunnanhallitus päätti 20.3.2023 §77 käynnistää Ylämyllyn asemakaavan muutoksen ja laajennuksen koskien Pärnän aluetta. Sen jälkeen vuoden 2023 aikana alueelle laadittiin mm. luonto- ja arkeologiset selvitykset. Kaavalla laajennetaan Ylämyllyn asemakaava-aluetta Pärnävaaran alueelle saakka. Kaavalla tavoitellaan mahdollisimman laaja-alaista, mutta alueelle edelleen soveltuvaa käyttötarkoitusta mahdollistamaan tuleva alueen kehittyminen merkittäväksi virkistys- ja liikuntapalveluiden ja matkailun kohteeksi.

  Elinympäristölautakunta on 13.2.2024 §26 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtäville 21.2. - 24.3.2024 väliseksi ajaksi. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteitä, jotka tulee toimittaa kirjallisesti 24.3.2024 klo 15.00 mennessä. Kaavahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 14.3.2024 klo 17.00 Ylämyllyn koulun Patteriston yksikön ruokalassa, osoitteessa Laavupolku 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutus on katsottavissa kohdasta 1. Vireilletulovaihe.

  Lisätietoja kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti p. 0400 125 152 tai etunimi.sukunimi@liperi.fi.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • VT 9 asemakaava, Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus

  VT 9 asemakaava, Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus

  Kaavalla on tarkoitus muuttaa ja laajentaa maantien alueita vastaamaan laadittavan tiesuunnitelman mukaisia ratkaisuja. Kaava-alue sijaitsee nauhamaisena Ylämyllyllä Kuopiontien alueella ja sen etelälaidalla Honkalammen länsilaidalta kohti Joensuuta aina Välikankaalle saakka. Kaava laaditaan kunnan omana työnä.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.4. - 24.5.2024 välisen ajan.

  Aineistoon voit tutustua kohdassa Vireilletulovaihe.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 2 vaihe, sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 2. vaihe

  Keväällä 2021 luonnosvaiheessa nähtävillä olleen Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 2 vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen.

  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 215 ja 223 ja laajennus tiloja 426-405-75-22, 426-405-75-28, 426-405-75-30, 426-405-75-105, 426-405-75-116, 426-405-243-2, 426-405-878-79 ja 426-895-0000-502.

  Kaavaehdotus on nähtävillä 21.9. - 21.10.2022 välisen ajan Liperin kunnan virastolla osoitteessa Varolantie 3, Liperi sekä kunnan nettisivuilla www.liperi.fi/vireilla-olevat-kaavat.

  Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 21.10.2022 klo 15.00 mennessä. 

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

  Uutisen lisäys (ylläpito)

  angle-left Nuorten paikan sijainniksi tutkitaan Vartiopolkua

  Nuorten paikan sijainniksi tutkitaan Vartiopolkua

  Suunnitellulle alueelle Vartiopolun varteen on vireillä kaavamuutos.

  Liperiin suunnitellun nuorten paikan sijainniksi tutkitaan Vartiopolkua Ylämyllyllä. Asiasta päätti elinympäristölautakunta kokouksessaan 16.1.2024.

  Vartiopolun varsi on voimassa olevassa kaavassa lähivirkistysaluetta (VL). Alue on merkitty oheiseen kaavaotteeseen punaisella katkoviivaympyrällä.

  Alueelle on vireillä kaavamuutos, jossa tutkitaan urheilu- ja virkistysrakentamisen mahdollisuuksia esimerkiksi pallohallille. Nuorten paikka tulisi olemaan tulevaisuudessa osa tällaista kokonaisvaltaista aluesuunnitelmaa.

  Kunta tutkii seuraavaksi nuorten paikan rakentamisen ja luvittamisen edellytykset. Ensiksi laaditaan tarvittavat alustavat suunnitelmat ja selvitykset sekä arvioidaan hankkeen vaikutukset lähialueisiin. Kun tulokset ovat selvillä, niistä tiedotetaan vaikutusalueen asukkaita ja toimijoita. Vasta sen jälkeen hanke etenee varsinaiseen lupaprosessiin (rakennuslupa tai toimenpidelupa) tai osoitetaan tarvittaessa kaavassa ennen rakentamista.

  Hanketta ja sen etenemistä voi seurata Liperin kunnan nettisivuilla vireillä olevissa kaavoissa https://www.liperi.fi/vireilla-olevat-kaavat koko lupaprosessin ajan.

  Mahdollinen palaute tulee toimittaa 2.2.2024 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@liperi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Liperin kunta, Kunnanhallitus, Varolantie 3, 83100 LIPERI.

  Lapset pitävät hauskaa ulkona talvella.

  Lisätietoja

  Yhteystiedot

  Henkilökuva.

  Jukka Haltilahti

  Kaavoituspäällikkö
   0400 125 152
  jukka.haltilahti@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Marja-Liisa Piironen

  Maankäyttösihteeri
   040 630 0944
  marja-liisa.piironen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Kari Hirvonen

  Kartoittaja
   050 448 9894
  kari.hirvonen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

   

  Sivu arviointi ja palaute