Varhaiskasvatus hankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet sisältö

Varhaiskasvatuksen hankkeet ja kehittäminen

Hankkeiden avulla kehitetään varhaiskasvatustoimintaa ja edistetään hyvinvointia. Tutustu Liperin varhaiskasvatuksessa käynnissä oleviin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan!

Luonto ja liikunta

Green care

Liperin varhaiskasvatus sai Green Care -tunnuksen käyttöönsä ensimmäisenä kunnallisena varhaiskasvatuksen tuottajana Suomessa. Liperissä on sitouduttu luontokasvatukseen niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa.

Teknologiaa ekosti

Toteutusaika: 2017–2019

Teknologiaa ekosti on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitettiin tulevaisuuden innovatiivisia oppimisympäristöjä. Hankkeen myötä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen luontoperustaiselle toiminnalle myönnettiin Green Care Finlandin Luontovoimaa -laatumerkki.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Liperin varhaiskasvatuksessa on lähdetty keväällä 2020 mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, joka on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon!

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä

Toteutusaika: 1.5.2020–31.12.2021. Jatkohanke 2022: "Hei me kaikki liikutaan!"

Hankkeen avulla lisätään lasten fyysistä aktiivisuutta osana varhaiskasvatuspäiviä, käynnistetään perheliikuntaa yhteistyössä seurojen kanssa sekä tarjotaan perheille uutena palveluna liikuntaneuvontaa.

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti, mutta kehittämistyötä jatketaan hankerahoituksen päättymisen jälkeenkin.

Kieli, ilmaisu ja tunnetaidot

Taidepedagoginen toiminta

Lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa käytämme erilaisia ilmaisullisia ja taiteellisia keinoja. Päiväkodeissamme kiertävät musiikkipedagogi ja musiikkikasvattaja (sosionomi).

Lisäksi varhaiskasvatuksen omat taidekasvattajat kiertävät päiväkodeissa ohjaamassa lapsia ja kasvattajia taidepedagogiseen toimintaan kuvataiteen näkökulmasta.

Kielirikasteinen toiminta

Toteutamme kielirikasteista toimintaa kaikissa varhaiskasvatusyksiköissämme. Lapset voivat osallistua englannin, venäjän tai ruotsin kielirikasteiseen toimintaan ammattitaitoisten kielenopettajien ohjauksessa.

Moomin Language School -sovellus tarjoaa kaikille 5-6-vuotiaille lapsille päivittäin mahdollisuuden oppia englantia. Tutkimusten mukaan kyseinen ikäkausi on herkin aika oppia vierasta kieltä ja omaksua oikeanlainen ääntämistapa.

Sanataidesateenvarjo

Toteutusaika: 1.8.2020–31.7.2022

Santaidesateenvarjo on esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteinen lukutaitoa edistävä ja lukemiseen innostava hanke. Hankkeeseen palkattava lukukoordinaattori järjestää santaidetyöpajoja esiopetusryhmissä ja 1.-2. luokilla. Pajoissa lasten kanssa leikitellään kielellä, tehdään tarinoita, runoja ja tutustutaan erilaisiin teksteihin. Kaikille esi- ja alkuopettajille järjestetään ateljeäikkä -koulutus.

Esiopetuksessa kaikki lukevat 15 minuuttia päivässä, ja näin kirjat ja säännöllinen lukeminen tulevat osaksi lapsen jokaista päivää. Esiopetuksen kirjastoja laajennetaan, opettajien kanssa hankitaan uusia kirjoja ja kirjastovaunu, joka kulkee ryhmästä toiseen. Kirjaston kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä kirjojen hankinnoissa, kirjastovierailuilla ja kirjavinkkauksilla. Koronan aiheuttamat haasteet on huomioitu kehittämällä "etätarjontaa": lapsille tallennetaan satuja ja tarinoita, joita he voivat kuunnella kotona ja Lukulumon sähköiset kirjat ovat lasten käytettävissä esiopetuksessa ja kotona.

Keväällä 2022 hanke järjestää yhteistyössä kulttuuritoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Liperin ensimmäisen lasten kulttuuriviikon.

Kielitaituri

Toteutusaika: 1.8.2019–31.8.2021

Kielitaituri-hankkeessa edistettiin monilukutaidon kehittymistä monin eri tavoin. Hankkeessa rakennettiin päiväkoteihin ja eskareihin virikkeitä tarjoavia tulevaisuuden kirjastoja sekä laadukkaita ja monipuolisia musiikkitiloja. Tiloissa huomioitiin nykyaikaisen teknologioiden käyttö sekä valaistus- ja ääniympäristöt. Oppimisympäristöt ovat päiväkodeissa aktiivisessa käytössä. Ne innostavat lapsia ja herättävät kiinnostuksen lukemiseen, erilaisiin teksteihin, musiikkiin ja kuuntelemiseen.

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia menetelmiä monilukutaidon kehittämiseksi, kuten kamerakynä-pedagogiikkaa ja Taito-tukaanin monilukutaitovideoita. Ideoihin voi tutustua ja ottaa käyttöön hankkeen omilta sivuilta.

Teknologia varhaiskasvatuksessa

Digipedagogiikkaa oppimaan

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Digipedagogiikkaa oppimaan -hankkeen tavoitteena on teknologisen ajattelukyvyn lisääminen sekä lapsilla, että kasvattajilla. Medialukutaidon lisääminen ja teknologian turvallisen käytön osaaminen kuuluvat olennaisena osana hankkeeseen. Ohjelmoinnin ja robotiikan perusperiaatteiden ymmärtäminen tukee myös teknologiaa käyttävien pedagogisten toimintamallien suunnittelua.

Digileikistä digipedaan

Toteutusaika: 24.5.2021–31.7.2023

Digileikistä digipedaan -hankkeen tavoitteena on vanhempien osallisuuden ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen lasten varhaiskasvatuksessa digitaalisesti ja monikanavaisesti. Päiväkotien pihoista tehdään digitaalinen ympäristösuunnitelma ja -kartta sekä sähköinen pedagoginen kartta, mikä lisää kasvattajien tietoisuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista.

Henkilöstön täydennyskoulutus ja yhteistyö

Lastenhoitajasta sosionomiksi -hanke

Toteutusaika: 1.3.2021–31.5.2023

Karelia ammattikorkeakoulun ja Liperin kunnan yhteisessä hankkeessa lastenhoitajat kouluttautuvat työn ohessa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi.

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Liperi koordinoi seudullista varhaiskasvatuksen inkluusion ja oppimisen tuen kehittämisen hanketta. Tavoitteena on kehittää pedagogisen tuen käytänteitä seudullisesti sekä kouluttaa henkilöstöä. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa: Liperi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka, Outokumpu, Heinävesi ja Ilomantsi.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien täydennyskoulutus

Liperin kunta tarjoaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille laadukasta täydennyskoulutusta yhteistyössä Riveria-ammattioppilaitoksen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa lastenhoitajille oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen sekä myös jatkokouluttautumismahdollisuuden.

Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa

Liperin kunnan varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille tarjoamme eripituisia harjoittelujaksoja sekä opinnäytetyön aiheita. Teemme oppilaitosten kanssa myös tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi hankkeissa.

Yhteistyötä tehdään myös erilaisten yritysten kanssa. Yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana mm. Teknologiaa ekosti ja Kielitaituri -hankkeissa.

Varhaiskasvatuksen hankkeet katso myös nämä

Yhteystiedot

Sirkka Helisten

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
sirkka.helisten@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute