Hankkeet ja kehittäminen pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä, sisältö

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä

Liperin kunta kehittää toimintaansa, elinvoimaansa ja infrastruktuuriaan erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeet ovat erinomainen tapa kokeilla uusia toimintatapoja sekä kehittää kuntalaisille tarjottavia palveluita.

Hanketoiminnan tarkoituksena on edistää kunnan strategiaa. Liperin kunta hyödyntää kehittämishankkeiden toteuttamisessa erilaisia ulkoisia rahoituslähteitä, kuten EU:n rakennerahastoja sekä valtionavustuksia. Kunta voi toimia hankkeissa eri roolissa – toteuttajana, yhteistyökumppanina tai joissain tapauksissa osarahoittajana.

Tutustu hankkeidemme toimintoihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä.

Käynnissä olevat hankkeet:

Kaikki oppii – tieto- ja viestintäteknologia oppimisen kohteena ja välineenä

Toteutusaika: 1.8.2021-30.6.2023

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa esi- ja perusopetuksessa olevien lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista. Hankkeeseen palkattu digipedagogi jalkautuu oppitunneille ja kouluttaa opettajia. Lisäksi laaditaan nykyistä tarkemmat suuntaviivat tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön, sähköisiin oppimisalustoihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Toteuttaja: Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö: Digipedagogi Irinja Silvennoinen, p. 050 409 8707, irinja.silvennoinen@edu.liperi.fi
Rahoituslähde: Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022.
Päärahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin kirkkolahden alueen kehittäminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2023

Hankkeella kehitetään Liperin historiallista Kirkkolahtea vastaamaan tämän päivän matkailun ja virkistäytymisen tarpeisiin. Hankkeen päätoimintoja ovat Kirkkolahden aluesuunnitelman laatiminen, yhteistyöverkostojen kokoaminen ja alueen viestintää ja markkinointia tukevan brändin rakentaminen.

Toteuttaja: Liperin kunnan keskushallintopalvelut
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Lauri Jänis, p. 050 325 1626, lauri.janis@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2023

Hankkeella kehitetään Liperin historiallista Kirkkolahtea vastaamaan tämän päivän matkailun ja virkistäytymisen tarpeisiin. Hanke sisältää investointeja satama-alueen kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan sekä veneilyä palvelevia investointeja että palveluita ja ympäristöä tukevia investointeja.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut ja Lipertek Oy
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Lauri Jänis, p. 050 325 1626, lauri.janis@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liperin asumisneuvontatoiminta

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2023

Vuonna 2023 käynnistetään asumisneuvontapalveluiden tarjoaminen Liperissä. Käynnistämisvuoden aikana koulutetaan asumisneuvojia, kehitetään toimintatapoja, luodaan ohjaukselle välttämättömiä verkostoja sekä käynnistetään varsinainen asumisneuvonta ja siitä tiedottaminen.

Toteuttaja: Lipertek Oy
Yhteyshenkilö: Asumisneuvoja (kiinteistösihteeri) Sanna Härkönen, p. 0400 289 970, sanna.harkonen@liperi.fi 
Rahoituslähde: Asumisneuvonta-avustus 2023-2027
Päärahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Liperin harrastamisen malli

Toteutusaika: 1.8.2021-31.7.2024

Liperin harrastamisen mallin tavoitteena on tarjota mahdollisemman monelle lapselle ja nuorelle itseä kiinnostava matalan kynnyksen harrastamisen paikka koulupäivän yhteydessä. Lisäksi luodaan toimintamalli, jonka pohjalta harrastustoimintaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja eri toimijoiden välisellä sujuvalla yhteistyöllä.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799, reetta.partanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Liperin Keskustien jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen

Toteutusaika: 1.1.2023-31.10.2024

Hankkeessa edistetään jalankulkijoiden turvallisuutta, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä parantamalla Keskustietä noin 270 metrin matkalla. Ajorataa kavennetaan siten, että ajoradan leveys tukee asetettavaa nopeusrajoitusta 30 km/h. Samalla kadun loppuosalle toteutetaan liikenneturvallisuustoimenpiteinä kaksi suojateiden korotusta, jotka turvaavat jalankulkijoiden suojatieylityksiä.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Kävelyn ja pyöräilyn investointiavustus vuosille 2021-2023
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liperin pyöräliikenteen pääverkon edistäminen: Jyrinkylän pohjoisosa

Toteutusaika: 1.1.2022-31.10.2023

Hankkeessa rakennetaan yhdistetty pyörätie Patteristontien varrelle Kasarmitieltä pohjoiseen Jyrinlenkkiin asti (uusi 3,5 m leveä n. 750 m pituinen yhteys) sekä Patteristontiehen lännen suunnasta liittyvän Hoprinkalliontien ja Paloaukeatien varren yhdistetty jalankulku-pyöräilyväylä (uusi 3,0 m leveä n. 180 m pituinen yhteys). Uudet väylät edistävät alueen asukkaiden, erityisesti koululaisten, sujuvaa ja turvallista liikkumista alueen kouluihin, liikuntapaikkoihin ja palveluihin.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Kävelyn ja pyöräilyn investointiavustus vuosille 2021-2023
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Lähiruokaretki - Heinäveden ja Liperin ruokamatkailun vahvistaminen

Toteutusaika: 1.9.2022-30.9.2023

Hankkeella edistetään maaseudun elinvoimaa ja luodaan ruokamatkailutoimijoiden yhteistyöverkosto, joka on riittävän vetovoimainen houkutellakseen aiempaa enemmän matkailijoita alueelle. Hankkeen aikana osallistujille järjestetään tuotekehitys- ja markkinointikoulutuksia, tehdään tutustumismatkoja ja tuetaan kehitystä asiantuntijapalveluilla. Hankkeen päätteeksi yritykset järjestävät matkailijoille lähiruokatapahtuman.

Toteuttaja: Liperin kunnan keskushallintopalvelut
Yhteyshenkilö: Hankekoordinaattori Noora Vuontisvaara, p. 050 345 8735, noora.vuontisvaara@liperi.fi
Muut toteuttajat: ProAgria Itä-Suomi / Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja Heinäveden kunta
Rahoituslähde: Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka, kalastus- ja metsästysmatkailuhankehaku
Päärahoittaja: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Perheet liikkumaan

Toteutusaika: 1.2.2023-31.12.2023

Hankkeella aktivoidaan erityisesti perheitä liikkumaan. Yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa tuotetaan liikuntapalveluita ja tapahtumia, joiden avulla perheet pystyvät ylläpitämään terveellistä ja aktiivista elämäntapaa.

Toteuttaja: Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö: Hankeasiantuntija Sonja Kortelainen, p. 050 594 8681, sonja.kortelainen@liperi.fi
Rahoituslähde: Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Selvitystyö Kirkkolahden veden laadun parantamiseksi

Toteutusaika: 29.11.2022-30.11.2023

Hankkeen tavoitteena on parantaa Liperin Kirkkolahden veden laatua.  Hankkeessa toteutetaan esiselvitys, missä selvitetään mm. veden virtaus ja siihen vaikuttavat tekijät, alueen luontoarvot sekä laaditaan kunnostussuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion kunnostus- ja parannustoimenpiteille sekä arviot pidempiaikaisista käyttökustannuksista ja vaikutuksista.

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustus
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Topakka

Toteutusaika: 1.10.2019–31.12.2023

Topakan palvelut on suunnattu työttömille, jotka tarvitsevat tukea työhön kuntoutumiseen tai työkykyyn liittyvien etuuksien hakemiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen malli työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimijoiden osaamista työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja asiakasohjauksessa.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Yhteyshenkilö: Työkykykoordinaattori Nelli Ikonen, p. 050 472 4571, nelli.ikonen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Kiteen kaupunki, Outokummun kaupunki, Tohmajärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vahva osaaminen osaksi arkeamme

Toteutusaika: 1.8.2022–30.9.2024

Hankkeessa vahvistetaan kuntien työntekijöiden it-osaamista. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa yhteisten ohjelmistojen ja järjestelmien, kuten M365-ohjelmistojen, käyttöä. Hankkeessa kartoitetaan, missä tilanteessa hankekunnat ovat omassa digitaalisessa toimintaympäristössään, etsitään kehityskohteita, joita voitaisiin parantaa digiosaamista kehittämällä ja jalkautetaan hyväksi todettuja digitaalisia toimintamalleja kuntien eri yksiköiden ja toisten hankekuntien kesken. Hankkeen aikana Liperissä käynnistetään myös digimentoritoiminta.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Yhteyshenkilö: Talousjohtaja Pellervo Hämäläinen, p. 050 464 6663, pellervo.hamalainen@liper.fi
Muut toteuttajat: Liperin kunta, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta, Kontiolahden kunta
Rahoituslähde: Valtionavustus kuntien digitalisaation edistämiseen, digitalisaation kannustinjärjestelmä
Päära­hoit­ta­ja: Valtiovarainministeriö

YTYÄ! -YhteisTYÖLLÄ tuloksiin

Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2023

Hanke on suunnattu Liperin, Kontiolahden, Outokummun ja Polvijärveen alueen työnhakijoille, jotka tarvitsevat ohjausta, neuvontaa tai henkilökohtaisia palveluita saavuttaakseen työelämään tai koulutukseen liittyviä tavoitteitaan. Hankkeessa myös etsitään ratkaisuja työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmaan.

Toteuttaja: Liperin kunnan Työllisyys- ja henkilöstöpalvelut
Yhteyshenkilö: Hankekoordinaattori Minna Ikonen, p. 050 576 5684, minna.ikonen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Kontiolahden kunta, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Voit tutustua Liperin päättyneisiin hankkeisiin niiden omalla alasivullaan.

Yhteystiedot

Henkilökuva

Sonja Kortelainen

hankeasiantuntija
 050 594 8681
sonja.kortelainen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute