Navigaatiovalikko

Viranhaltijapäätökset sisältö

Viranhaltijapäätökset

Liperin kunnan viranhaltijoiden tekemät muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat luettavissa Dynasty-asianhallintajärjestelmässä.

Dynastyssa voit selata kunkin viranhaltijan tekemiä päätöksiä.

Palvelussa on myös laaja haku, jolla voit hakea päätöksiä tietyllä päivämäärällä, asiasanalla tai millä hyvänsä sanalla.

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 20/0595/20 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän viranhaltijan irtisanomisasiassa

Kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä


Itä-Suomen hallinto-oikeus on 3.11.2020 antanut päätöksen 20/0595/2 kunnallisvalitus
asiassa (Dnro 00149/19/2207).  


Kunnallisvalituksessa on haettu muutosta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yh-
tymähallituksen päätökseen 19.12.2018 § 212, jolla yhtymähallitus oli hylännyt viranhal-
tijan irtisanomispäätöstä (yhtymähallitus 25.4.2018 § 90) koskevan oikaisuvaatimuksen.
Kunnallisvalituksessa valittaja vaati, että hallinto-oikeus kumoaisi valituksen kohteena
olevan päätöksen ja määräisi valittajan virkasuhteen palautettavaksi. Lisäksi valittaja
vaati, että hallinto-oikeus velvoittaisi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän korvaa-
maan valittajalle asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut kor-
kolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-
oikeuden tuomion antopäivästä lukien.


Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen ratkaisu ja lopputulos


Ratkaisu

Lausuminen suullisen käsittelyn toimittamista koskevasta vaatimuksensa raukeaa,
koska koulutuskuntayhtymä on peruuttanut vaatimuksensa.


Hallinto-oikeus ei tutki valitusperustetta, jonka mukaan yhtymähallituksen päätökset
ovat syntyneet työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain vas-
taisen menettelyn johdosta virheellisessä järjestyksessä.

 

Hallinto-oikeus hylkää koulutuskuntayhtymän vaatimuksen yhdenvertaisuuslain mu-
kaista syrjintää koskevan valitusperusteen tutkimatta jättämisestä.  

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

 

Hallinto-oikeus velvoittaa Turusen korvaamaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
män oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi arvioiduilla 4 000 eurolla viivästyskorkoineen.
Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaa
siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.  

 

Lopputulos

Koulutuskuntayhtymän päätökset 25.4.2018 § 90 ja 19.12.2018 § 212 eivät ole valituk-
sessa esitetyillä perusteilla kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvas-
taiset.  
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa kuntalain 142 §:n 1 momentin mukaan
hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vai jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen (PL 180, 00131 Helsinki, korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi). Valitus on tehtävä
30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lu-
kuun ottamatta.
Päätös valitusosoituksineen on nähtävänä ja saatavana Pohjois-Karjalan koulutuskun-
tayhtymän toimistosta, os. Tulliportinkatu 3, F-rak., 80130 Joensuu.

 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Kuulutuksen voit lukea myös tästä.

Kuulutus on nähtävillä 13.11.2020-14.12.2020

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute