Green Care alisivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Green care sisältö

Green Care -toiminta Liperin varhaiskasvatuksessa

Liperin kunnan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustyöllä on pitkät perinteet. Lapsia kasvatetaan kunnioittamaan, rakastamaan ja vaalimaan luontoa ruohonjuuritasolta lähtien. 

Ympäristökasvatustoimintamme kasvattaa lapsia ekososiaaliseen sivistykseen ja kestävään elämäntapaan. Kestävän kehityksen periaatteiden oppiminen ja omien tekojen vaikuttavuuden huomaaminen alkavat jo varhaislapsuudessa, kun lapsen tiedot, taidot, arvot ja ajatusmallit alkavat muotoutua.

On tärkeää, että lapset saavat kokemuksen omasta osallisuudestaan, näkevät sen merkityksen ja ovat toimijoita omassa ympäristössään. 

Pohjana varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukselle ovat lapsen omat kokemukset ja havainnot luonnonilmiöistä, eläimistä ja kasveista eri vuodenaikoina. Lapsi oppii tutkimalla, ihmettelemällä ja tekemällä. Leikki on lasten paras opettaja. Lapsi on kuin siemen, josta kasvavat vahvat juuret. Vahvoille juurille voi suurinkin puu kasvaa ja kannatella oksillaan koko maailmaa.

Tätä Green Care -toiminta on

Toteutamme varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustyössä Green Care -toimintatapaa.

Green Care tarkoittaa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluiden parissa tapahtuvaa luontoperustaista toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Green Care -toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti.

Green Care -toiminta jaotellaan Luontohoivaan ja Luontovoimaan. Luontohoivan palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa. Luontovoiman palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia ja terveyttä ylläpitäviä. 

Kaksi lasta kastelee kasvia kuvan keskellä, yksi lapsi katsoo seisoen kuvan oikeassa laidassa.

Näin toteutamme toimintaa

Green Care -toiminta tekee ympäristökasvatustyöstä suunniteltua, säännöllistä, monipuolista ja koko varhaiskasvatuksen kattavaa. Green Care -toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja ekososiaalista sivistystä.

Luontotoiminta virkistää, voimaannuttaa, elvyttää ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ympäristökasvatus rakentuu Liperissä Green Care -toimintamuotojen mukaisella puutarha-, luonto-, eläin- ja maatila-avusteisella toiminnalla, joita toteutetaan jokaisessa päiväkodissa. Kaikille yhteisten toimintojen lisäksi jokaisen päiväkotiyksikön ja ryhmän toiminta on muotoutunut omannäköisekseen lasten ja varhaiskasvattajien mielenkiinnon mukaan.

Puutarhatoimintaamme kuuluu viherryhmien hoito ja versokasvatus sisällä sekä piha-alueilla tapahtuva hyöty- ja koristekasvien kasvatus. Yhdessä päiväkodissa on talvipuutarha ja kahdessa kasvihuoneet. Olemme edistäneet puutarhatoimintaamme myös muun muassa vierailuilla kasvitieteelliseen puutarhaan ja lähialueen puutarhoille sekä Martta-yhteistyöllä.
 

Lapsi sumuttaa tainta suihkupullolla kuvan oikeassa laidassa, kuvan keskellä ja vasemmassa laidassa kylvövälineitä.

Jokaisella päiväkotiryhmällä on oma kummieläin ja yksiköissä toteutetaan eläinvierailuja 

Päiväkodeissa on käynyt eläinvieraita esimerkiksi Karvakavereilta, Kaverikoirilta ja lähialueen maatiloilta. Joidenkin yksiköiden kasvattajilla on koiria ja hevosia. Koirat voivat olla mukana ryhmien toiminnassa ja hevosia käydään katsomassa ja hoitamassa tallilla. Kesäisin kahden päiväkodin pihalla hoidetaan kanoja kesäkanalassa. Yhdessä päiväkodissa matokompostori ja akvaario kuuluvat päiväkodin arkeen.

Maatila-avusteista toimintaa toteutetaan lähialueen maatiloilla. Päiväkodeilla on omia yhteistyökumppaneita ja yrityskummeja, joiden kanssa Green Care -toimintaa kehitetään.

Green Care -toimintaa toteutetaan niin ulko- kuin sisätiloissa

Olemme suunnitelleet ja kartoittaneet jokaiselle päiväkodille oman luontopolun. Luontopolut ovat osa päiväkotien oppimisympäristöjä läheisten metsien, peltojen ja järvenrantojen tavoin.

Toteutamme lähiluonnossa kaikkia laaja-alaisen osaamisen alueita, aivan kuten rakennetuissa ympäristöissä. Hyödynnämme luontoympäristöä tavoitteellisesti esimerkiksi motoriikan, kaveri- ja tunnetaitojen sekä ongelmanratkaisun harjoitteluun.

Yhdessä päiväkodissa toimii metsäryhmä. Metsäryhmä toimii nimensä mukaisesti metsässä ja muualla luonnossa käyttäen kotipesänään päiväkodin läheisyyteen rakennettua kotaa. Myös ruoka ja päiväunet maistuvat paremmilta ulkona tai kodassa.

Tuomme luontoa myös osaksi sisäoppimisympäristöjä äänien, kuvien ja materiaalien avulla. Luontoaiheiset seinämaalaukset, äänimaisemat ja lattiasta kattoon metsäksi muutettu huone nostavat esiin luonnon hyvinvointivaikutuksia.
 

Kollaasi luontoelementin näkymisestä sisäoppimisympäristöissä

 

Teknologiaa ja kestävää kehitystä

Teemme kaikki varhaiskasvatuksen hankinnat kestävää kehitystä ajatellen. Suosimme kestäviä, korjattavia ja matalan hiilijalanjäljen omaavia materiaaleja ja harjoittelemme tavaroiden kohtuullista ja arvostavaa käsittelyä yhdessä lasten kanssa. Vähennämme materiaalihävikkiä ja kierrätämme jokaisessa päiväkodissa.

Kaikkea ei tarvitse hankkia itse 

Päiväkotien yhteisessä käytössä olevat teknologia-, liikunta- ja musiikkipaketit tuovat välineet kaikkien käyttöön.

Varhaiskasvatuksen käytössä on kaksi Muksubussia, sähköavusteista polkupyörää, joiden avulla kasvattajat voivat tehdä retkiä lähiympäristöön pienryhmänsä kanssa. Harjoittelemme myös julkisilla liikennevälineillä matkustamista. 

Ruokahävikkiä vähennämme tietoisesti tutustumalla lasten kanssa uusiin makuihin ja ruokiin, keskustelemalla ruuasta ja käsittelemällä esimerkiksi erilaisia kasviksia. Lapset ottavat itse oman ruoka-annoksena opetellen samalla tunnistamaan omaa kylläisyyttään ja annoskoon säätelyä. Päiväkodilta yli jäänyttä lounasruokaa on tarjolla perheiden kohtaamispaikassa. 

Ruokahävikin määrää mittaamme lapsille sopivilla mittareilla ja syntynyttä ruokahävikkiä hyödynnämme mullan valmistukseen bokashi- ja matokompostoreissa sekä päiväkotien kesäkanojen ruokinnassa. Näin opettelemme lasten kanssa ymmärrystä luonnon jatkuvuudesta ja kiertotaloudesta.

Henkilöstön Green Care -koulutukset

Pohjana Green Care -toiminnalle ovat toimineet henkilöstölle järjestetyt koulutukset. Henkilöstömme päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa on suorittanut Karelia-ammattikorkeakoulun räätälöimät 5 ja 3 opintopisteen laajuiset Green Care -perusteet koulutukset. Koulutukset on toteutettu yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun ja Green Care – Green Karelia -hankkeen kanssa. Koulutuksissa laaditut kehittämistehtävät ovat kaikkien päiväkotien käytössä runkona Green Care -toiminnoille.

Luontotoiminta rakentuu vahvalle pohjalle, kun jokainen kasvattaja pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja omakohtaisia kokemuksiaan ympäristökasvatuksessa. 

Erilaiset lisäkoulutukset vahvistavat henkilöstön luontotoimintaosaamista. Henkilöstö on osallistunut muun muassa Green Care – Green Karelia -hankkeen järjestämiin viher- ja luontosisustusta, villiyrttejä, puutarha- ja eläinavusteisuutta käsitteleviin sekä laatu- ja johtamisjärjestelmäkoulutuksiin.

Liperin varhaiskasvatukselle räätälöidystä Green Care -koulutuksesta kerrotaan Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisussa, lue julkaisu täältä: 

Green Care – Luontovoimaa -laatumerkki

Green Care -toimintaa Suomessa edistävä Green Care Finland myönsi Liperin kunnan varhaiskasvatuksen päiväkotien luontoperustaiselle toiminnalle Green Care – Luontovoimaa -laatumerkin joulukuussa 2018. Laatumerkki oli ensimmäinen kunnalliselle varhaiskasvatuspalvelulle myönnetty Suomessa. Laatumerkille myönnettiin kolme vuotta jatkoaikaa joulukuussa 2021.

Green Care -laatumerkki on osoitus luontoperustaisen toiminnan tavoitteiden täyttymisestä ja Green Care -periaatteiden toteutumisesta hakijan toiminnassa. Laatumerkki on voimassa kolme vuotta.

Kuvasimme laatumerkkihakemuksessa luontoperustaiseen toimintaamme liittyvät käytännön toimenpiteet varhaiskasvatuksessa: toiminnan peruselementit, kohderyhmä, henkilökunnan ammatillinen ja Green Care -osaaminen, vastuullisuus, tavoitteellisuus, laatutekijät, arviointi- ja palautejärjestelmä, laadunhallintatyö, yhteistyö ja tiedonkulku.

Hakemukseen sisältyivät myös  henkilöstön tekemät, varhaiskasvatuksen henkilöstölle räätälöityyn Green Care -koulutukseen sisältyneet kehittämistehtävät.

Lue lisää Green Care -toiminnasta:

Green Care -toiminnan käynnistäminen

Varhaiskasvatuksen Teknologiaa ekosti -hanke on mahdollistanut Green Care -toiminnan rikastuttamisen.

Käännekohta varhaiskasvatuksen luontotoiminnassa ja ympäristökasvatuksessa on Teknologiaa ekosti -hanke, jonka myötä Green Care -toiminta otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen toimintamallina. 

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa kehitimme tulevaisuuden varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Tulevaisuuden oppimisympäristöissä näkyy luonto ja luonnon hyvinvointivaikutukset: erilaiset luontoelementit, tutkivaa oppimista edistävä tutkimusvälineistö ja teknologia sopivana ripauksena.

Hanke mahdollisti muun muassa talvipuutarhan, kasvihuoneiden, kesäkanaloiden, viherhuoneiden ja kasvatuslavojen rakentamisen, matokompostorin perustamisen sekä vierailuja kasvitieteelliseen puutarhaan ja maatiloille sekä henkilöstön Green Care -koulutukset. 

Lue lisää Teknologiaa ekosti -hankkeesta: 

Lapsi pitää käsissään tablettia, jonka näytöllä on kolmiulotteinen kuva lehmästä.

 

Metsäryhmätoiminnan materiaaleja

Metsäryhmätoiminnan materiaaleja

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute