Navigaatiovalikko

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Liperi koordinoi seudullista oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanketta. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan kuntaa: Liperi, Joensuu, Kontiolahti, Ilomantsi, Outokumpu, Polvijärvi, Juuka ja Heinävesi.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö ja se on osa Oikeus oppia -toimintaohjelmaa.

Seudullisen kehittämisverkoston toiminnan toteuttaminen

Kehittämisverkoston toiminnan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen tuen järjestelyjä sekä suunnitella niiden valtakunnallista levittämistä.

Lähtökohtana on, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Painopisteitä ovat

 • tuen toteuttamisen vahvistaminen lähtökohtina varhainen tuki, suunnitelmallisuus, läpinäkyvyys, oikea-aikaisuus ja moniammatillisuus
 • varhaiskasvatuksen tukeen liittyvien tutkimusperustaisten menetelmien ja interventioiden hyödyntäminen ja levittäminen koulutuksen ja työyhteisöjen kehittämisen avulla
 • lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvän moniammatillisen yhteistyön ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen
 • varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheisiin ja tuen jatkumoihin liittyvät käytänteet
 • lapsen terveydentilasta johtuvissa tilanteissa etäyhteyksiä hyödyntävän varhaiskasvatuksen mahdollisuuksien kehittäminen ja toimeenpano
 • paikallisten moniammatillisten toimijaverkostojen osaamisen edistäminen ja toimijoiden ammatillisten roolien selkiyttäminen lasten kehityksen, hyvinvoinnin ja yksilöllistä oppimista tukevien pedagogisten käytänteiden muodostamiseksi kunnissa
 • toimivien yhteyksien luominen VIP-verkostoon, monialaisten palvelurakenteiden kehittämiseen osallistuminen sekä VIP-verkoston moniammatillisen osaamisen ja toimintamallien hyödyntäminen varhaiskasvatuksen lähipalveluissa.

Seudullisen työn tavoitteet:

 • Tuki on inklusiivista ja laadukasta.
 • Asenteet ja arvot näkyvät toiminnassa positiivisesti.
 • Organisaation osaaminen hyödynnetään tehokkaasti.
 • Tuen vaikuttavuutta arvioidaan.
 • Kuntakohtaiset kehittymissuunnitelmat.
 • Monialaisen verkoston luominen.

Hankeen päättyessä lopputuloksena on, että

 • Käytössä on seudullinen malli inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta.
 • Toiminnassa on mahdollisimman yhtenäiset käytännöt tuen järjestämisessä.
 • Tuen rakenteet ja toimintatavat ovat inklusiivisia.
 • Inkluusion merkitys ymmärretään ja se ohjaa toimintaa.
 • Yleinen tuki on vahvistunut ja henkilöstöllä on työkaluja sen arviointiin ja kehittämiseen.
 • Seudulla ja kunnissa on selkeä rakenne tukipalvelujen arviointiin ja kehittämiseen laadun varmistamiseksi.
 • Siun soten kanssa tehtävä verkostotyö toimii seudulla samalla tavalla, mikä helpottaa Siun soten palvelujen järjestämistä kuntien kanssa.
 • Seudulliset asiakirjat on päivitetty ja ne ohjaavat toimintaa.
 • Perheet ovat seudulla tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa asemassa.
 • Vaativan erityisen tuen järjestelyt ja yleinen monialainen kehittämistyö tukee henkilöstön työtä varhaiskasvatuksessa. (VIP ja Honkalampi)
 • Osaaminen lisääntyy ja konsultaatiota on saatavilla akuuteissa tilanteissa ja pitkäjänteiselle kehittämistyölle on olemassa rakenteet.

Pienin askelin kohti tavoitteita

Hanketta varten kootaan ohjausryhmä (ohjausryhmästä tarkemmin tietoa loppuvuoden aikana). Ohjausryhmässä on mukana kuntien edustajia, Siun soten edustaja sekä muita yhteistyökumppaneita kuten Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan laitoksen edustaja.

Kuntiin kootaan tukitiimit ja heidän kanssaan tehdään nykytilan kartoitus. Selvitetään tuen rakenteet, käytössä olevat asiakirjat ja tuen jatkumot. Tukitiimien kanssa suunnitellaan kuntakohtaiset pienet askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkosto järjestää koulutuksia ja osaamisen kehittämistä erilaisin menetelmin henkilöstölle. Asiakirjoja päivitetään ja kehitetään varhaiskasvatuksen lain muutosta silmällä pitäen tuen näkökulmasta.

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute