Oppimisen tuki

Navigaatiovalikko

Oppimisen tuki sisältö

Oppimisen tuen muodot

Oppimisen tukea on saatavissa oppilaan tarpeiden mukaan.

Seuraamme oppilaiden koulunkäyntiä yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien, erityisopettajan ja vanhempien kanssa, jotta voimme reagoida heti, kun tuen tarvetta ilmenee. Tuen tarvetta arvioimme aina tarvittaessa ja erityisesti koulun nivelvaiheissa toisen luokan ja kuudennen luokan keväällä.

Oppilaat saavat tukea aina yksilöllisten tarpeidensa mukaan, niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena kuin on tarpeen.

Voit seurata lapsesi saamaa yleistä tukea Wilman tukilehdeltä, jonne kirjaamme, millaista oppimisen tukea lapsesi on saanut. Tehostettua tukea arvioidaan lapselle laaditussa oppimissuunnitelmassa ja erityistä tukea lapsen HOJKS-asiakirjassa.

Yhteistyö kanssasi on tärkeää sekä tuen tarpeen selvittämisen, tuen suunnittelun että onnistuneen toteutuksen kannalta.

Tukiopetus

Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen silloin, kun hän on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea.

Joskus hyödyksi voi olla ennakoiva tukiopetus eli asian opettelu ennakkoon. Se voi helpottaa oppitunnilla työskentelyä.

Osa-aikainen erityisopetus

Jos lapsellasi on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, hän voi saada osa-aikaista erityisopetusta omassa ryhmässään, pienryhmässä tai erikseen yksilöllisenä opetuksena.

Alakoulussa keskitymme tukemaan oppimisvalmiuksia, motorisia, kielellisiä ja matemaattisia taitoja, oppimisen taitoja ja oppimistekniikoiden opettelua, sosiaalisia taitoja ja koulunkäyntiä kokonaisvaltaisesti. Esi- ja alkuopetuksessa annamme myös puheopetusta.

Yläkoulussa tuemme muun muassa oppimisstrategioiden oppimista, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, kielellisiä ja matemaattisia taitoja, sosiaalisissa taidoissa kehittymistä ja koulunkäyntiä kokonaisuutena. Tarvittaessa tuki voi keskittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin.

Erityisopetus pienryhmäopetuksena

Pienryhmäopetusta annamme niissä oppiaineissa, joissa se on oppilaan kohdalla tarpeellista.

Kokoaikaista pienryhmäopetusta järjestämme alakoulussa pääasiassa pidennetyn oppivelvollisuuden erityisopetuksen pienryhmissä Ylämyllyn koulussa. Muissa tapauksissa kokoaikaisia erityisopetuksen jaksoja voimme tarjota erilaisilla erityisopetusjärjestelyillä.

Perusopetuksen yksilöllistäminen

Perusopetuksen tavoitteiden ja sisältöjen yksilöllistäminen voi olla tarpeen, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä.

Ennen kuin yksilöllistämme oppimääriä, kokeilemme oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen eriyttämistä painoalueittain. Oppimääriä yksilöllistämme vain silloin, jos oppilas ei eriyttämisenkään jälkeen suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä.

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute