Green Care alisivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Green care sisältö

Green Care -toiminta Liperin varhaiskasvatuksessa

Green Care

Green Care tarkoittaa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluiden parissa tapahtuvaa luontoperustaista toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Green Care -toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti.

Green Care -toiminta jaotellaan Luontohoivaan ja Luontovoimaan. Luontohoivan palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa. Luontovoiman palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia ja terveyttä ylläpitäviä.   

Luontoperustainen toiminta Liperissä

Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa on jo perinteisesti ollut luontotoimintaa, kuten esimerkiksi luontoretkeilyä, eläinvierailuja, puutarhatoimintaa sekä vierailuja maatiloille ja kotieläinpihoille.

Green Care -toiminnan myötä luontoperusteisesta toiminnasta on saatu suunnitellumpaa, säännöllisempää, monipuolisempaa ja koko varhaiskasvatuksen kattavaa. Luontolähtöisen ja Green Care -toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja ekososiaalista sivistystä. Luontotoiminta virkistää, voimaannuttaa, elvyttää ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Green Care -toiminnan käynnistäminen

Kuntamme varhaiskasvatuksen Green Care -toiminnan kehittäminen on monivaiheista. Käytännön toiminta organisoitiin ja käynnistetiin Green Care -toimintamuotojen mukaisella puutarha-, luonto-, eläin- ja maatila-avusteisella toiminnalla. Näitä toimintoja toteutetaan jokaisessa päiväkodissa. Jokaiseen päiväkotiyksikköön ja ryhmään muotoutuu omat käytäntönsä.

Puutarhatoimintaan kuuluu viherryhmät ja versokasvatus sisällä sekä piha-alueilla tapahtuva hyöty- ja koristekasvien kasvatus. Yhdessä päiväkodissa on talvipuutarha ja kahdessa kasvihuoneet. Puutarhatoimintaa on edistetty myös mm. vierailuilla kasvitieteelliseen puutarhaan ja lähialueen puutarhoille sekä Martta-yhteistyöllä.

Jokaiselle päiväkodille on suunniteltu ja kartoitettu lähiluontopolut. Luontopolut ovat osa päiväkotien oppimisympäristöjä ja niissä voidaan toteuttaa kaikkia laaja-alaisen osaamisen alueita kuten rakennetuissa ympäristöissä. Myös muuta lähiluontoa- ja ympäristöä hyödynnetään aktiivisemmin.

Jokaisella päiväkotiryhmällä on oma kummieläin ja yksiköissä toteutetaan eläinvierailuja esimerkiksi Karvakavereilta, Kaverikoirilta ja lähialueen maatiloilta. Joidenkin yksiköiden kasvattajilla on koiria ja hevosia. Koirat voivat olla mukana ryhmien toiminnassa ja hevosia käydään katsomassa ja hoitamassa tallilla. Kesäisin kolmen päiväkodin pihalla hoidetaan kanoja kesäkanalassa ja yhdessä päiväkodissa on matokompostori. Kahden riistakameran avulla voidaan seurata lähiluonnon eläinten elämää.

Maatila-avusteista toimintaa toteutetaan lähialueen maatiloilla.

Jokaisella päiväkodilla toiminta on muotoutunut omannäköisekseen lasten ja varhaiskasvattajien mielenkiinnon mukaan. Päiväkodeilla on omia yhteistyökumppaneita ja yrityskummeja, joiden kanssa Green Care -toimintaa kehitetään.

Henkilöstön Green Care -koulutukset

Henkilöstön luontotoimintaosaamista on kehitetty yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Green Care ­­– Green Karelia hankkeen kanssa.  Karelia-ammattikorkeakoulu räätälöi varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatuksen vastaaville Green Care -perusteet 3 ja 5 op:n -koulutukset. Koulutuksissa jokainen varhaiskasvatuksen yksikkö laati kehittämistehtävän, jossa henkilöstö kuvasi ja dokumentoi oman valitsemansa luontotoiminnan Green Care -laatumerkin edellyttämällä tavalla. Kehittämistehtävät sisälsivät luontotoimintojen suunnittelun lapsia osallistaen, toiminnan kuvaukset, turvallisuusasiakirjat ja riskianalyysit sekä luontotoimintojen viestinnän, dokumentoinnin, palautteen keräämisen ja arvioinnin suunnitelmat. Kehittämistehtävät ovat kaikkien päiväkotien käytössä runkona Green Care -toiminnoille. Karelia-ammattikorkeakoulu on järjestänyt myös perhepäivähoitajien ja esikouluopettajien tarpeisiin muotoillut Green Care -koulutukset.

Osaamista on kartutettu kasvattajien mielenkiinnon mukaan myös muilla erilaisilla Green Care – Green Karelia -hankkeen järjestämillä koulutuksilla. Henkilöstöä on osallistunut muun muassa viher- ja luontosisustusta, villiyrttejä, puutarha- ja eläinavusteisuutta käsitteleviin sekä laatu- ja johtamisjärjestelmäkoulutuksiin.

Karelia-ammattikorkeakoulun sivuilta löytyy juttu Liperin varhaiskasvatukselle räätälöidystä Green Care -koulutuksesta.

Teknologiaa ekosti - hanke

Varhaiskasvatuksen Teknologiaa ekosti -hanke on mahdollistanut Green Care -toiminnan rikastuttamisen.

Hanke kehittää tulevaisuuden varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä ja edistää kestävän kehityksen ajattelua. Oppimisympäristöjä on kehitetty tuomalla niihin luontoelementtejä teknologiaa välineenä käyttäen mm. jäljitellen luonnon ääni- ja valomaisemia. Tämän lisäksi oppimisympäristöihin on tuotu esimerkiksi tutkimusvälineistöä, viherkasveja ja rakennettu aistipolkuja.

Hanke on mahdollistanut myös muun muassa talvipuutarhan, kasvihuoneen, kesäkanaloiden, viherhuoneiden ja kasvatuslavojen rakentamisen, matokompostorin perustamisen sekä vierailuja kasvitieteelliseen puutarhaan ja maatiloille sekä henkilöstön Green Care -koulutukset. 

Sertifiointi

Green Care -laatumerkki on osoitus luontoperustaisen toiminnan tavoitteiden täyttymisestä ja Green Care -periaatteiden toteutumisesta hakijan toiminnassa. Laatumerkki on voimassa kolme vuotta.

Sertifiointihakemuksessa avattiin edellä mainitut käytännön toimenpiteet varhaiskasvatuskentällä, toiminnan peruselementit, kohderyhmä, henkilökunnan ammatillinen ja Green Care -osaaminen, vastuullisuus, tavoitteellisuus, laatutekijät, arviointi- ja palautejärjestelmä, laadunhallintatyö, yhteistyö ja tiedonkulku. Hakemukseen sisältyi henkilöstön tekemät kehittämistehtävät.

Green care -toiminnan ylläpitäminen on prosessi ja toimintaa kehitetään ja sitä juurrutetaan luontevaksi osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Toimintaa kehitetään edelleen luotoperustaisuuden yhdistämiseksi muihin varhaiskasvatuksen pedagogisiin menetelmiin. Työn alla on esimerkiksi varhaiskasvatuksen menetelmien yhteinen arvioinnin suunnittelu sekä alle kolme vuotiaiden pedagogiikan ja luontoperustaisentoiminnan yhdistämisen.

Lue lisää Green Care -toiminnasta:

 

 

 

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute