Avustukset kunnossapitoon pääkuva

Navigaatiovalikko

Kunnossapitoavustukset

Kunnossapitoavustukset

Tiekunnat voivat hakea kunnasta avustusta yksityisteiden kunnossapitoon.

Avustuksen hakeminen

Hae kunnossapitoavustusta kunnasta. Hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuussa, tarkempi hakuaika ilmoitetaan vuosittain.

Yksityistielaki 84 §
Kunnan avustus

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Ilmoita yksityistien tiekunnan tiedot tästä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin

Ilmoita tästä Liikenneviraston Digiroad -järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot: info@digiroad.fi

Avustusehdot

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja jakoperusteet 1.1.2019 alkaen (VALT 25.02.2019 § 16)

- Tielle tulee olla perustettuna yksityistielain (358/1962) mukainen tiekunta

- Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja ka­tu­ver­kon tietojärjestelmässä ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edel­ly­te­tään.

- Tie on pysyvän asutuksen käyttämä ­tie. Pysyvästi asuttuna taloutena pi­de­tään asun­toa, jossa asutaan ympäri vuo­den ja joka on väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään tal­le­tet­tu asuinpaikka.

- Avustusta voi saada myös tie, jol­la on paikkakunnan liikenteessä huomattava mer­ki­tys kuten se, että tietä käy­te­tään yleisesti läpikulkuliikenteeseen, tien var­rel­la on palvelulaitoksia tai muita mer­kit­tä­väs­ti liikennettä aiheuttavia toimintoja (ylei­nen uima- ja veneranta, ky­lä­ta­lo jne.).

- Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tien käyttämistä muuhun kuin tie­osak­kai­den hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suos­tu­mus­ta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tie­kun­nan tai tieosakkaiden lupa.

- Tien pituuden on oltava vähintään 500 metriä.

- Jaettavana oleva avustusmääräraha jaetaan avustusehdot täyttävien tiekuntien kans­sa avustettavan tienpituuden (tien alkupisteestä pysyvän asutuksen liittymään) suhteen tasan.

Vuoden 2021 avustukset myönnetään hakemusten perusteella. Avustusta on haet­ta­va 30.4.2021 mennessä. Avustusta voi hakea sähköisellä ha­ke­muk­sel­la https://miunpalvelut.fi/liperi tai toimittamalla hakemuksen osoit­teel­la Liperin kunta, elin­ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut, Varolantie 3, 83100 Liperi.


Vuodesta 2020 alkaen kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niil­le, jotka ovat vuonna 2019 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja joilla ei ole tullut muutoksia avus­tus­hakemukseen. Uusien avustusta hakevien tiekuntien ja tiekuntien, joille on tullut muu­tok­sia vuoden 2019 avustuksen myön­tä­mis­pe­rus­tei­siin tulee tehdä uusi hakemus vuo­sit­tain. 

Yhteystiedot

Jouni Pekonen

Tekninen johtaja
 050 467 3533
jouni.pekonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Jasper Rouvinen

Hallintosihteeri
 040 706 4145
jasper.rouvinen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute