Vesihuolto pääkuva

Navigaatiovalikko

Vesihuoltolaitos sisältö

Vesihuoltolaitos

Vesilaitos toimittaa talousveden kuluttajille ja ottaa vastaan jäteveden.

Liperin kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajille laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävän talousveden. Laitos myös vastaanottaa jäteveden ja johtaa sen Joensuun Veden Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Vesilaitoksella on käytössään viisi vedenottamoa. Niistä kaksi sijaitsee Ylämyllyllä, yksi kirkonkylällä ja kaksi Viinijärvellä.

Ylämyllyn verkostosta vettä johdetaan myös Liperin kirkonkylälle hieman reilu puolet kirkonkylän ja siihen liitettyjen vesiosuuskuntien tarvitsemasta vuorokautisesta vesimäärästä.

Verkostoon pumpataan vettä noin 1600–1700 kuutiometriä vuorokaudessa. Käyttövesiverkoston kokonaispituus on 137 kilometriä ja jätevesiverkoston pituus 160 kilometriä.

Vesilaitos hoitaa ja pitää kunnossa myös ison määrän jätevedenpumppaamoja: vuoden 2017 lopussa niitä oli 62 kappaletta.

Sisältöjulkaisija

Asiakirja- ja mediatiedostot

Vesihuoltolaitoksen riskinarviointi sisältö

Vesihuoltolaitoksen riskinarviointi

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Liperin vesihuoltolaitoksen riskinarvioinnin 15.9.2020.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Riskitarkastelu tehtiin järjestelmällisesti ja kattavasti jo vuonna 2016 matriisipohjaisella riskinarviotyökalulla ja päivitettiin talousveden tuotantoon liittyvien toimintojen osalta vuonna 2020.

Kaikki toiminnon osa-alueet käytiin tarkastelussa läpi johdonmukaisesti käsittäen pohjaveden muodostumisalueet, vedenottamot, vedenkäsittelyt sekä vedenjakeluverkostot ja vesisäiliöt.

Liperissä viime vuosina tehdyt vesitornisaneeraukset (Viinijärvi 2014, Ylämylly 2018 ja kirkonkylä 2019–2020) ovat vähentäneet talousveden laadun riskitekijöitä.

Usealle pohjavesialueelle hajautettu vedenotto sekä yhteydet muiden vesilaitosten verkostoihin vähentävät riskiä vedenjakeluvarmuuden suurille ja pitkäkestoisille häiriöille.

Selvitykset uuden vedenottamon käyttöönotolle ovat menossa ja tällä toimenpiteellä on tarkoitus varmistaa hyvälaatuisen talousveden riittävä määrä myös tulevaisuudessa.

Riskintarkastelun yhteydessä laadittiin talousvesiasetuksen päivityksen 683/2017 mukainen riskienhallinnan aikataulutettu toimenpideohjelma vastuuhenkilöineen merkittävimmille riskeille.

Painopiste toimenpideohjelmassa on ennakolta varautumisessa harvinaisempiin häiriötilanteisiin.

Riskienhallintaa on myös veden laadun jatkuvatoimiseen seurantaan sekä verkostojen kuntoselvityksiin kehitettävän teknologian seuraaminen ja niiden mahdolliset hankinnat.

Riskienhallintatoimien riittävyys ja toteutuminen varmistetaan tässä yhteydessä laaditulla seurantaohjelmalla. Toimenpiteitä on tarkoitus tarkastella säännöllisesti noin kolmen vuoden välein.

Yhteystiedot

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute