Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulutus: Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus vesienhoidon
järjestämisestä (1040/2006), laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
nista (200/2005) sekä hallintolaki (434/2003) 62a §

 

JULKINEN KUULUTUS
Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotus Vuoksen vesienhoito-
alueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimi-
sesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet
seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016-2021
hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan
seuraavaa vesienhoitokautta eli vuosia 2022-2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (2005/200)
mukainen ympäristöselostus.

Valmisteluasiakirjat
Pohjois-Karjalan aluetta koskevat valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä
2.11.2020-3.5.2021 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Asiakirjoihin voi
lisäksi tutustua virastoaikana Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus), käyn-
tiosoite Kauppakatu 40 B (3. kerros), 80100 Joensuu.  Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan
pääsääntöisesti sähköisenä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimialue kuulu Vuoksen vesienhoitoaluseen. Lisäksi pieniä osia Oulujoen-Ii-
joen vesienhoitoalueesta sijaitsee Nurmeksen kaupungin alueella.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavina olevista vesienhoitosuunnitelmista, niiden
tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta, 14.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla ovat
ohjeet mielipiteen esittämiseksi. Palautteen voi toimittaa myös seuraavasti:


Vuoksen vesienhoitoalue, sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi, postiosoite:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue (Nurmes), sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi,
postiosoite: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu


 

Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 2.11.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Pohjois-Karjalan ELY- keskuksessa johtava asiantuntija Paula Mono-
nen, vesistöasiantuntija Minna Kukkonen sekä pohjavesiasioissa ympäristöasiantuntija Mika Huttunen.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero: 0295 026 000

Joensuussa 2.11.2020
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Kuulutuksen voit lukea myös painamalla tästä.