Lapsen tuki pääkuva

Navigaatiovalikko

Lapsen tuki sisältö

Lapsen tuki

Tuemme lapsen kehitystä ja oppimista yksilöllisesti. Tällä sivulla voit tutustua varhaiskasvatuksen tukipalveluihin.

Vasuun perustuva varhaiskasvatuksen arki tukee kaikkia lapsia. Kaikessa tukemisessa tavoitteena on, että lapsi pystyy toiminaan oman yhteisönsä tasa-arvoisena jäsenenä. Yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen ovat normaalia toimintaa eikä erillinen toimenpide tuen tarpeessa oleville lapsille.

Tästä voit tutustua Tuen Käsikirjaan.

Kun tuen tarve havaitaan

Jos jokin lapsesi kehityksessä, oppimisessa, toimintatavoissa tai missä tahansa muussa mietityttää, on tärkeää, että otat asian puheeksi päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tuttujen aikuisten tai yksikön vastaavan kanssa. Aloite keskusteluun voi tulla myös varhaiskasvatuksesta, neuvolasta tai muilta lapsen kanssa toimivilta ammattilaisilta.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on tukenaan moniammatillinen tukitiimi, johon kuuluu erityisopettajia (veo), hyvinvointipedagogeja ja tukipalvelujen koordinaattori. Lisäksi varhaiskasvatuksessa toimii perheohjaaja. Yhteistyötä tehdään Liperin kunnalle vuonna 2022 siirtyneen Honkalammen koulun henkilöstön kanssa.

Tukitoimia suunnitellessa pohditaan tarkasti, mihin tukea kohdennetaan. Tuemme lapsen vuorovaikutusta ryhmässä, oppimisen taitoja, sosioemotionaalisia taitoja sekä kielellistä ja motorista kehitystä. Yhteistyöverkoston kanssa työskenneltäessä otamme huomioon lapsen ja perheen elämän kokonaisuuden.

Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.

Lapsi on ensisijaisesti ryhmän jäsen, ja kaikki tukitoimet tuodaan tuttuun toimintaympäristöön. Toiminta järjestetään niin, että kaikki lapset voivat olla mukana muiden lasten joukossa yksilölliset tarpeet huomioiden. Lue lisää Liperin varhaiskasvatussuunnitelmasta!

Lapselle annettava tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia toimia. Lapsen tuen tarve, tukitoimet sekä niiden toteuttaminen ja arviointi kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu).

Tuen kolmitasoisuus

 1. Yleinen tuki on laadukasta ja suunnitelmallista vasua toteuttavaa toimintaa, joka kuuluu kaikille lapsille yksilöllisyys huomioiden.
 2. Tehostettu tuki on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja määräaikaista. Tehostettu tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tukimuodoista. Tukimuodoista sovimme yhdessä lapsen, huoltajien ja lapsen tukemiseen osallistuvien ammattilaisten kanssa. Tuesta tehdään hallintopäätös.
 3. Erityinen tuki otetaan käyttöön, kun tehostettu tuki ei ole riittävää tai tuen tarve on jatkuvaa ja kokoaikaista. Lapsella on hänen tuen tarpeensa sitä edellyttäessä oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa konsultaatiota ja opetusta sekä varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiä tulkitsemis- ja avustamispalveluja ja apuvälineitä. Tuesta tehdään hallintopäätös.

Tehostetun ja erityisen tuen hallintopäätöksissä kuullaan aina lapsen huoltajia. Hallintopäätös voi olla myönteinen tai kielteinen ja vanhemmilla on oikeus muutoksenhakuun. Hallintopäätös tehdään aina uudestaan, mikäli päätökseen kirjattuihin asioihin tulee muutoksia.

Yksilötuen lisäksi toteutetaan ryhmään kohdistuvia rakenteellisia tukitoimia. Näitä voivat olla esimerkiksi pienryhmätoiminnan lisääminen, oppimisympäristöjen muokkaaminen sekä kasvatuksen ja opetuksen tietoinen tehostaminen. Ryhmässä voi työskennellä myös ryhmäavustajia ja muita asiantuntijoita. Tarvittaessa lapselle järjestetään muita tukipalveluja ostopalveluina.

Tukitiimi

Liperissä toimii varhaiskasvatuksen tukitiimi, johon kuuluu tukipalvelujen koordinaattori, erityisopettajia (veo) ja hyvinvointipedagogeja. Tukitiimin yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Tukitiimin asiantuntemus on kaikkien lasten, perheiden ja kasvattajien saatavilla. Heidän tehtävänään on auttaa jokaista lasta osallistumaan ryhmän toimintaan, muokata toimintaympäristöä, edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kasvattajien ja vanhempien kanssa. Tukitiimin ammattilaiset käyvät suunnitellusti yksiköissä ja perhepäivähoidossa.

Erityisopettajat osallistuvat lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen suunnitteluun ja arviointiin tarvittaessa. Erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään henkilöstön ja huoltajien konsultoinnissa. Erityisopettajan antama tuki voi olla lapsikohtaista ja/tai ryhmässä toteutettavaa opetusta. Sitä voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena tai yhteisopettajuutena lapsen ryhmän opettajan kanssa.

Hyvinvointipedagogit toteuttavat ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, edistävät lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä tukevat terveellisten elintapojen omaksumisessa. Motoristen taitojen tukeminen ja kehotunnekasvatus ovat olennainen osa hyvinvointipedagogien työtä. Hyvinvointipedagogit käyttävät työssään kulttuurihyvinvoinnin menetelmiä, joiden avulla tuetaan lasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja autetaan solmimaan kaverisuhteita. Koko tukitiimi pyrkii vahvistamaan lasten itsetuntemusta positiivisen pedagogiikan kautta.

Tukitiimiläiset tapaavat tarvittaessa vanhempia ja osallistuvat lasten vasukeskusteluihin.

Tukitiimi kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan tuen toteuttamista ja arvioimaan toteutettua tukea yksiköittäin. Tukitiimiläisillä on laajasti eri alojen koulutusta ja osaamista. He suunnittelevat yhdessä yksittäiselle lapselle tai koko ryhmälle tukimuotoja. Työmenetelmät vaihtelevat kunkin tiimiläisen erityisosaamisen mukaan.

Tukipalvelujen koordinaattori vastaa kokonaisuudesta ja tukitiimin sijoittumisesta työkentälle. Tukitiimi tekee vahvaa yhteistyötä muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten kanssa.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Varhaiskasvatuksen syyslomaviikkoa vietetään 16.-22.10.

Varhaiskasvatuksen syyslomaviikkoa vietetään 16.-22.10.

Muista ilmoittaa hyvissä ajoin, tarvitseeko lapsesi varhaiskasvatusta syyslomaviikolla.

Syyslomaviikon aikana 16.-22.10.2023 alustavan suunnitelman mukaan avoinna ovat Puolivälin, Taikametsän, Lautasuon, Liperin ja Viinijärven päiväkodit. Suljettuina ovat Salokylän ja Liperin esiopetuksen yksiköt sekä Paloaukean ja Liperin Penttilän päiväkodit.

Lasten varahoito järjestetään alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti:

 • Liperin esiopetuksen ja Penttilän yksikön lasten varahoito on syyslomaviikolla Liperin päiväkodissa, Opintiellä.
 • Salokylän esiopetuksen lasten varahoito on syyslomaviikolla Taikametsän päiväkodissa.
 • Paloaukean päiväkodin lasten varahoito on Lautasuon päiväkodissa.
 • Perhepäivähoidon lasten varahoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten hoitoajat syyslomaviikolle on ilmoitettava hyvissä ajoin sähköisen asioinnin kautta. Osaamme näin varata oikean määrän henkilökuntaa paikalle.

 • Perhepäivähoidon varahoidon tarve ilmoitetaan perhepäivähoitajalle 10.9.2023 mennessä.
 • Esioppilaat, jotka ovat esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa ja tarvitsevat sitä myös syyslomaviikolla, varaavat lokakuulle kokonaistuntimäärän. Kokonaistuntimäärään lasketaan syyslomaviikon varhaiskasvatustunnit ja kuukauden (eli neljän tunnin esiopetuksen lisäksi olevat) täydentävän varhaiskasvatuksen tunnit yhteen. Lokakuun lasku muodostuu tämän varauksen mukaan.
 • Mikäli lapsesi ei tarvitse varhaiskasvatusta, merkitse lomaviikon päivät sähköiseen hoitoaikailmoitukseen alasvetovalikosta "muu poissaolo"-merkinnällä tai hyvityksen halutessasi "ennalta ilmoitettu poissaolo"-merkinnällä 10.9.2023 mennessä.

Hyvitettävä aika on 16.10.-22.10.2023. Teillä on oikeus hyvitykseen, mikäli lapsi ei käytä varhaiskasvatusta koko syyslomaviikolla 16.10.-22.10.2023.

Näin ilmoitat hyvitettävän ajan:

 • Merkitse hyvitettävä loma-aika sähköiseen hoitoaikailmoitukseen 10.9.2023 mennessä. Merkitse hyvitettävä aika poissaolona: valitse alasvetovalikosta "ennalta ilmoitettu poissaolo".
 • Mikäli lapsi on säännöllisesti joka päivä varhaiskasvatuksessa, merkitse loma-ajan poissaolo kaikille arkipäiville sähköiseen hoitoaikailmoitukseen. Mikäli lapsi käyttää paikkaa osaviikkoisesti esim. ti-ke-to, merkitse poissaolo vain näille päiville.

Myös muu (ei hyvitettävä) poissaolo tai loma merkitään sähköiseen hoitoaikailmoitukseen alasvetovalikosta "muu poissaolo"-merkinnällä 10.9.2023 mennessä.

Syyslomaviikon hyvitettävä aika vähentää lokakuun käytettävissä olevaa varhaiskasvatusaikaa

Mikäli varhaiskasvatuspaikka varataan säännöllisesti joka päivälle ja hoitoaika on säännöllinen, vähennetään koko kuukauden tuntimäärästä laskennalliset tunnit seuraavasti (5pv x päivittäinen tuntimäärä = viikon tuntimäärä).

Varaus kuukaudessa, vähennettävät tunnit päivässä:

 • 70 h/kk, 3 h/pv
 • 110 h/kk, 5 h/pv
 • 150 h/kk, 7 h/pv
 • 180 h/kk, 8 h/pv
 • 181 tai enemmän h/kk, 10 h/pv

Esimerkki: Lapsella on varaus 150 h/kk ja hän on koko syyslomaviikon poissa 16.10.-22.10.2023. Vähennys lasketaan näin: 5 pv kertaa 7 h = 35 h. Käytettävissä lokakuussa 150 h – 35 h= 115 h.

Mikäli paikkaa käytetään osaviikkoisesti (esim. ma, ke ja pe) hyvitys tehdään vain näiden päivien osalta. Samoin käytettävää hoitoaikaa vähennetään samassa suhteessa.

Esimerkki: Lapsella varaus on 110 h/kk, joka käytetään kolmena päivänä viikossa 8,5 h/pv. Syyslomaviikon poissaolo vähentää kuukaudessa käytettävää tuntimäärä seuraavasti: 3 pv x 8,5 h = 25,5 h (vähennettävä tuntimäärä). Käytettävissä lokakuussa 110 h/kk – 25,5 h= 84,5 h/kk.

Tyttöjä pöydän ääressä esiopetuksen tiloissa.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Laura Ortju

Hyvinvointipedagogi
 050 436 9291
laura.ortju@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Reetta Hynynen

Hyvinvointipedagogi
 050 596 6999
reetta.hynynen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva.

Hannele Solaranta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 050 525 2309
hannele.solaranta@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
tiina.korhonen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute