Navigaatiovalikko

Kokeilulaki ja -rekisteri

Kokeilulaki ja -rekisteri

Kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta on säädetty kokeilulaki. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun elokuusta 2021 toukokuun 2024 loppuun. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia - kehittämisohjelmaa.

Kokeiluun valittiin kokeilulain mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kunnat eivät ole voineet itse hakeutua kokeiluun, koska sen aikana toteutetaan tutkimusta, joka edellyttää riippumatonta koeasetelmaa.

Kaksivuotisen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia.

Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään jatkossa valtakunnallisen päätöksenteon pohjana. 

Kokeilurekisteri

Kokeilurekisteri

Kokeilurekisterin tarkoituksena on mahdollistaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toimeenpanon hallinnointi, tilastointi, seuranta ja arviointi.

Kokeilukunnat keräävät ja ilmoittavat kokeilun kohdejoukkoon kuuluvista lapsista 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot Opetushallitukselle. Opetushallitus tallentaa sille ilmoitetut tiedot kokeilurekisteriin.

Kohdejoukkoon kuuluvista lapsista tallennetaan kokeilurekisteriin seuraavat tiedot:

1) nimi;

2) henkilötunnus;

3) valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitettu oppijanumero;

4) se esiopetuksen toimipaikan alue, jossa lapsi asuu syksyllä 2020 tai 2021;

5) varhaiskasvatuksen järjestäjä ja se toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa syksyllä 2020 tai 2021;

6) lapsen kuuluminen koe- tai verrokkiryhmään;

7) lapsen osallistuminen kaksivuotiseen esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan;

8) esiopetuksen järjestäjä ja toimipaikka, jossa lapsi osallistuu kaksivuotiseen esiopetukseen;

9) tieto siitä, että lapsen osallistuminen kaksivuotiseen esiopetukseen päättyy.

Kokeilurekisteriin tallennetaan verrokkiryhmään kuuluvista lapsista edellä 3 momentin 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos lapsella ei ole oppijanumeroa, tulee Opetushallituksen luoda lapselle oppijanumero soveltaen, mitä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 3 §:ssä säädetään.

Rekisteriin kerättyjä tietoja saa käyttää vain kokeilun hallinnoinnissa, tilastoinnissa sekä 10 §:ssä tarkoitetussa seurannassa ja arvioinnissa ja muissa kokeilua koskevissa tutkimuksissa. Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Kansaneläkelaitokselle soveltaen, mitä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 23 a §:ssä säädetään. Rekisterin tiedot säilytetään vuoden 2025 loppuun saakka.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Ikiliikkujat pyrkii lisäämään liikuntaa yli 65-vuotiaiden arjessa

Ulkoiluystävän tuella liikkeelle – Ikiliikkujat pyrkii lisäämään liikuntaa yli 65-vuotiaiden arjessa

Liperissä ryhdytään kouluttamaan vertaisohjaajia ja ulkoiluystäviä, jotka voivat rohkaista ikäihmisiä liikkumaan.

Kolmivuotiseksi suunnitellun Ikiliikkujat-hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin yli 65-vuotiaat liperiläiset. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ja ulkoiluystäviä, jotka voivat rohkaista ikäihmisiä liikkumaan matalalla kynnyksellä.

Tavoitteena on saada yli 65-vuotiaat liperiläiset liikkumaan nykyistä enemmän. Se voi tarkoittaa esimerkiksi lisääntynyttä arkiaktiivisuutta tai osallistumista ohjattuihin tai omaehtoisiin liikuntaharrastuksiin.

Liikunnan lisäämisessä hyödynnetään Liperin vahvuuksia, kuten luontoa ja ulkoilureittejä sekä aktiivisia kyläyhdistyksiä ja kyläläisiä. Toiveena on kehittää yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa ja löytää liikuttajia kyläyhdistyksistä. Kun liikuttajat löytyvät ikäihmisille läheltä ja ovat parhaassa tapauksessa "tuttuja omalta kylältä", on kynnys liikkumaan lähtemiseen mahdollisimman matala.

Hankkeen aikana järjestetään myös luontoliikuntatapahtumia. Tarkoitus on myös tarkastella kunnassa jo toimivia vertaisohjattuja liikuntaryhmiä sekä tuoda kunnan toteuttamaa liikuntaneuvontaa paremmin ikäihmisten tietoisuuteen.

Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta liikunnallisen elämäntavan paikallisista kehittämisavustuksista. Hankkeen taustalla on valtakunnallinen Ikiliikkuja-ohjelma.

Ikäihmisiä allasjumpassa, lähikuvassa naisen kasvot, mies taaempana

Lisätietoja antaa:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute