Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut

Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle lunastusmaksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja.


Tavanomainen tietojen antaminen

Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksi löitävissä ja löydettävissä käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti pidetyn rekisterin haku toimintojen avulla.

Oikeaksi todistettu pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös:
Ensimmäiseltä sivulta (A4) 5,00 euroa
kultakin seuravalta sivulta 2,50 euroa

Pyynnöstä annettava todistus 10,00 euroa
(Esimerkiksi korko- tai asuntolainatodistus, työtodistus 1. kappaleen jälkeen, muu vastaava todistus)

Yllämainitut hinnat koskevat myös oikeaksi todistamattomia pöytäkirjan otteita ja asiakirjan jäljennöksiä.

Painetuista ja monistetuista säännöistä ja taksoista peritään 5,00 euroa kappaleelta, taloussuunnitelmasta, osavuosiraportista yms. 8,00 euroa kappaleelta.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävä maksu on porrastettu tiedonhakuun käytetyn ajan mukaan siten, että jokaiselta alkavalta tunnilta se on 20 euroa. Tämän lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva kopiomaksu.

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, maksua voidaan korottaa kaksinkertaiseksi. Kiireellisenä hakuna pidetään alle kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon toimittamista, kuitenkin niin, että korottamisen määräämisessä noudatetaan ao. työyksikön työtilanteeseen liittyvää harkintaa.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Lähetysmaksu

Kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan asiakirjojen lähettämisestä annetussa laissa ja asetuksessa säädetyllä tavalla, peritään jokaisesta lähetyksestä postimaksu postimaksutaksan mukaisesti + voimassa oleva arvonlisävero, lisäksi lähetysmaksua 5,00 euroa.

Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.
Lunastus- ja lähetysmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Maksuttomat asiakirjat, todistukset ja tiedot

Lunastusta ei peritä seuraavissa tapauksissa (Huom! Katso lisäksi ohje "erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta"):

 1. asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
 2. asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
 3. julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
 4. sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
 5. pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin
 6. pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi
 7. kunnan omilta viranomaisilta ja laitoksilta
 8. asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle
 9. oman kunnan palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä työtodistuksesta (1 kpl), palkkatodistuksesta tai
 10. oman kunnan luottamushenkilöiltä asiakirjojen kopioista, jotka luottamushenkilö tarvitsee yksinomaan luottamustehtävänsä hoitamiseen, kun kopioitava määrä on kutakin asiakokonaisuutta kohti enintään viisi sivua. Em. sivumäärän ylittävistä kopioista asiakokonaisuutta kohti peritään kunnanhallituksen päättämä yleinen maksu
 11. luottamuselimen kokoonpanoa koskevien yhteystietojen antamisesta, mikäli kysymyksessä on yksilöity pyyntö asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten.

Asiakirjojen kopiointimaksut

A4 mustavalkoinen 0,80 euroa/kpl
A3 mustavalkoinen 1,20 euroa/kpl
A4 värikopiot 1,00 euroa/kpl
A3 värikopiot 1,50 euroa/kpl

Liperiläiset ammattiyhdistykset ja yleishyödylliset järjestöt ja kunnan oma henkilökunta:
- A4 kopiot ensimmäiset 50 kpl 0,35 euroa/kpl, seuraavat kappaleet 0,10 euroa/kpl
- A3 mustavalkoiset 0,40 euroa/kpl
- A4 värikopiot 0,50 euroa/kpl
- A3 värikopiot 0,70 euroa/kpl

Maksu koskee kertakopiointia.

Muut maksut

Telefax (yksityiset)
- kotimaassa 5,00 euroa/1. sivu, 2,00 euroa/seuraavat sivut
- ulkomaille 10,00 euroa/1. sivu, 2,00 euroa/seuraavat sivut

Kiinnityksen uudistaminen 25 euroa, lisäksi veloitetaan mahdolliset käräjäoikeuden laskuttamat todelliset kulut.

Hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero.

Kunnanhallitus 20.12.2011
Voimaantulo 1.1.2012