Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Erityis- ja terveysliikunta

Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Terveysliikuntakäsitteellä tarkoitetaan liikuntaa tai liikkumista, joka painottaa liikunnasta terveydelle saatavia hyötyjä kuntoliikunnan tai -urheilun suorituskykypainotteisuuden sjaan.  

TÄSTÄ voi tutustua oppaaseen sähköisesti.

Vapaa-aikatoimen ohjatut liikuntaryhmät alkavat 8.1.18

Muutos allasjumpan kuljetusreittiin ja -aikatauluun:
Ylämyllyn Shell 11.10, Liperin linja-autoasema 11.25, Käsämän Teboil11.40 ja Viinijärven linja-autoasema 11.50.

Viinijärven koulun 65+ liikuntaryhmä: Joka toinen kerta pidetään tuolijumppa ja joka toinen kuntopiiri. Voi osallistua vaan toiseen (a´12.50€) tai molempiin (a´25€). Ensimmäisellä kerralla 8.1 tuolijumppa.


Otahan heti alkuvuodesta ensimmäinen askel ja varaa aika maksuttomaan liikuntaneuvontaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Erityis- ja terveysliikunnanohjaaja Hennariikka Virtanen 040 582 6726.                                                                                                                                                                    


Erityisliikunta

Erityisryhmien liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, joten heidän kohdallaan erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle.

Erityisliikunnassa korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan. Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. Muita erityisliikunnan toimintamuotoja ovat erityisliikuntakasvatus, kunto- ja virkistysliikunta, kilpa- tulos-, sekä huippu-urheilu.

Terveysliikunta

Terveysliikunnan avulla voidaan kohentaa ja ylläpitää väestön työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä pitkäaikaissairauksia. (Niemi 2009, 8.) Terveysliikuntaa on kaikki sellainen fyysinen aktiivisuus, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja joka ei aiheuta terveyshaittoja. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuullinen kuormitus ja jatkuvuus.

Terveysliikunta voi toteutua monin eri tavoin:

  • päivittäisliikuntana, jota ovat esimerkiksi kävellen tai pyöräillen tehdyt työ- ja asiointimatkat
  •   työhön liittyvänä fyysisenä ponnisteluna
  • vapaa-ajan harrastus-, hyöty-, virkistys- tai kuntoliikuntana.


(Suni, Taulaniemi 2012, 16)

Suomalainen terveysliikunnan suositus 18—64-vuotialle perustuu USA:n terveysministeriön vuonna 2008 päivittämiin liikuntasuosituksiin, jotka on laadittu tutkimuskirjallisuuden pohjalta. UKK-instituutti on kiteyttänyt terveysliikunnan suosituksen Liikuntapiirakan muotoon. Sen ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 2004. Liikuntapiirakka päivitettiin vastaamaan uusittua suositusta vuonna 2009.

http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka

 

 

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Liperin kunta
Vapaa-aikatoimisto
PL 20, 83101 Liperi

Käyntiosoite:
Liperin linja-autoasema
Koivutie 4, Liperi

Vapaa-aikasihteeri
Raimo Piiroinen
puh. 0400 678 799

Erityis- ja terveysliikunnanohjaaja
Hennariikka Virtanen
puh. 040 582 6726


Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)liperi.fi